I. DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://flyingatom.shop
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
 6. Podmiot przetwarzający - podmiot dokonujący przetwarzania w imieniu administratora.
 7. Odbiorca danych – osoba, której udostępnione są dane osobowe w związku z działalnością administratora.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług FlyingAtom Shop sp. z o.o poprzez Serwis znajdujący się pod adresem domeny flyingatom.shop.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FlyingAtom Shop sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 0000720488, NIP 8971852394, REGON 369554445.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

III. KATEGORIE DANYCH

 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, w tym numery kont bankowych i portfeli wykorzystywane do realizacji procesu związanego z operacjami prowadzonymi za naszym pośrednictwem. W zakresie komunikacji w mediach społecznościowych przetwarzamy dane udostępnione przez Użytkownika w ramach portalu
 2. Administrator przetwarza następujące dane:
  1. założenie konta: imię i nazwisko, numer NIP, nazwa firmy, adres e-mail,
  2. złożenie zamówienia: imię i nazwisko, numer NIP, nazwa firmy, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane niezbędne do zrealizowania płatności, np. numer rachunku bankowego,
  3. newsletter: adres e-mail,
 3. Administrator przetwarza zarówno dane osobowe, jak i pewnego rodzaju informacje, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do danych osobowych, ponieważ nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Tego rodzaju informacje pozwalają na prowadzenie statystyk oraz dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników. Analizujemy działania Użytkownika na stronie www, np. kolejność oglądania strony, urządzenie z którego się loguje.
 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik pozostawia na serwerze swój adres IP. Dla właściciela Serwisu nie ma możliwości identyfikacji konkretnej osoby na podstawie znajomości tylko adresu IP i administrator nie podejmuje tego typu czynności.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz niżej polityka plików “cookies”].
 6. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. zawarcia umowy ( obsługi procesu sprzedaży, świadczenia usługi sklepu internetowego ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  2. realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia,
  3. rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i lit. f Rozporządzenia,
  4. realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  5. marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Firmę, komunikacji z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  6. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  7. wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Administratora jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych - klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia,
  8. w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  9. świadczenia usługi Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. obsługi Użytkowników, którzy dokonali zakupu,
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, ewentualnie do momentu, w których staną się zbędne do realizacji celu. Dane przekazane podczas zapisu na newsletter będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera lub do czasu zakończenia prowadzenia newslettera przez Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że coś innego wynika z przepisów prawa.
 4. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych dla celów statystycznych i marketingowych, zostaną one niezwłocznie usunięte.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcą danych jest hostingodawca, podmiot obsługujący płatności w ramach sklepu internetowego, podmiot świadczący usługi rozliczeń podatkowych, obsługa techniczna Serwisu.
 2. Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże podmioty, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Administrator korzysta jednak z usług podmiotów zewnętrznych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych: Google Analytics (prowadzenie statystyk), MailChimp (realizacja usługi newslettera), BitPay (realizacja płatności).
 6. Działanie Google Analytics można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki lub poprzez blokadę zaznaczając odpowiednią odpowiedź przy wejściu na stronę www.
 7. Usługa Mail Chimp jest wykorzystywana tylko w przypadku korzystania z Newslettera. Umożliwia prowadzenie statystyk jak zachowują się odbiorcy Newslettera po otrzymaniu od nas maila, np czy otwierają przesłaną wiadomość. W każdej chwili możesz wypisać się z Newslettera, klikając w link znajdujący się w treści przesyłanego przez nas maila, lub poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych.
 8. Usługa BitPay jest wykorzystywana tylko w przypadku wyboru tego sposobu płatności.
 9. Wszystkie wyżej wymienione podmioty posiadają odpowiednie certyfikaty i zapewniają najwyższy poziom ochrony danych.
 10. Przekazanie danych i informacji następuje z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 11. Administrator nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowej.
 12. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

VIII. WYMÓG PODANIA DANYCH

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, dla:
  1. zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy,
  2. świadczenia usług, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług,
  3. rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania,
  4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych lub usług świadczonych prze z Administratora, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

X. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Administrator stosuje procedury AML i w związku z tym, w razie takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, może prosić o podanie dodatkowych danych.
 2. Dane zbierane na potrzeby procedur AML będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym sporządzono dokument.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (np. do serwisów Facebook, Twitter, Google, Pinterest ). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis FlyingAtom.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 5. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Odbiorcą informacji z cookies jest Google LLC.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
 7. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub wybrać odpowiednią opcję po wejściu na stronę internetową.