Niniejszy Regulamin określa wszystkie warunki Programu Partnerskiego (zwanego dalej „Programem”) pomiędzy FlyingAtom.Shop oraz osobami lub organizacjami (zwanymi dalej Użytkownikiem) uczestniczącymi w Programie. Osoba lub podmiot, który skorzysta z linku polecającego do sklepu internetowego FlyingAtom.Shop i dokona zakupu produktu/ów na www.FlyingAtom.Shop zwana jest dalej „Klientem”.

 1. Przystąpienie do Programu
  1. Aby przystąpić do Programu należy dokonać rejestracji na stronie www.FlyingAtom.Shop w zakładce Program partnerski i zaakceptować Regulamin lub będąc już zarejestrowanym Klientem, w zakładce Twoje konto wybrać opcję Dołącz jako partner.
  2. FlyingAtom.Shop zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Programie Użytkowników zamierzających promować FlyingAtom.Shop na nieodpowiednich stronach. Przez nieodpowiednie strony rozumie się takie, które są dedykowane dzieciom, promują treści pornograficzne i przemoc, są dyskryminujące pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej bądź wieku; promują działalność prawnie zabronioną, naruszają prawa własności intelektualnej lub godzą w wizerunek FlyingAtom.shop.
  3. Aplikację, która zostanie odrzucona, można złożyć ponownie. Jeśli zostanie ona zaakceptowana i później pojawią się na niej treści niedozwolone, FlyingAtom.Shop zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Użytkownika z Programu Partnerskiego.
 2. Prawa i obowiązki właściciela Programu Partnerskiego
  1. FlyingAtom.Shop udostępnia Użytkownikowi linki referencyjne oraz kody polecające.
  2. Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu, Użytkownik może wysyłać te linki oraz kody do potencjalnych Klientów, bądź umieszczać je w dowolnych miejscach na swoich stronach internetowych.
  3. FlyingAtom.Shop będzie rejestrował Klientów Użytkownika i śledził ich aktywność na stronie www.FlyingAtom.Shop. Informacje o zakupach dokonanych na stronie www.FlyingAtom.Shop będą wyświetlać się w panelu Użytkownika - Twoje konto.
  4. Zakładając konto na FlyingAtom.Shop Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującego na niej Regulaminu.
  5. FlyingAtom.Shop zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu Użytkownika drogą mailową lub umieszczając stosowny komunikat na stronie www.FlyingAtom.Shop. Zmiany mogą obejmować między innymi stawki prowizji, procedury płatności, zasady Programu. Jeśli którakolwiek z naniesionych zmian jest nie do przyjęcia dla Użytkownika, ma on prawo odstąpienia od Programu w dowolnym momencie. Pozostanie w Programie oznacza akceptację zmian.
 3. Prawa i obowiązki Uczestnika programu
  1. Użytkownik będzie aktywnie i efektywnie promował FlyingAtom.Shop w celu maksymalizowania zysków własnych i FlyingAtom.Shop.
  2. Użytkownik użyje jedynie takich środków, które nie naruszają obowiązującego prawa i będą pozytywnie wpływać na wizerunek firmy.
  3. FlyingAtom.Shop nie będzie przyznawał prowizji Użytkownikom z niepoprawną bądź niekompletną informacją w linku referencyjnym. Linki nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach email (Spam), nieautoryzowanych postach, czatach lub poprzez użycie botów. Wyniki osiągane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem nie będą podlegały naliczaniu prowizji.
  4. Użytkownik ponosi wszelkie koszty wynikające z promowania FlyingAtom.Shop swoim Klientom.
  5. Użytkownik nie będzie tworzył, publikował, rozpowszechniał żadnych materiałów odnoszących się do FlyingAtom.Shop bez uprzedniego ich przedłożenia FlyingAtom.Shop i uzyskania autoryzacji.
 4. Prowizje
  1. Prowizja zostanie zapłacona przez FlyingAtom.Shop Użytkownikowi jeżeli Klient, który zarejestrował się na stronie www.FlyingAtom.Shop przy wykorzystaniu linku referencyjnego lub kodu polecającego otrzymanego od Użytkownika dokona zakupu produktów.
  2. Prowizja wynosi 20% od całkowitej kwoty zakupów - z wyłączeniem kosztów wysyłki.
  3. W przypadku zakupu produktów z kategorii „Portfele Sprzętowe” prowizja wynosi odpowiednio: 25zł przy sprzedaży produktu "Trezor One", 80zł przy sprzedaży produktu "Trezor model T", 27zł przy sprzedaży produktu "Ledger Nano S" oraz 55zł przy sprzedaży produktu "Ledger Nano X". Pozostałe produkty z kategorii "Portfele Sprzętowe" traktowane są jako produkty standardowe tj. z prowizją od sprzedaży równą 20% wartości produktu. 
  4. W przypadku zakupów „mieszanych”, tj.: „Portfele Sprzętowe” + inne kategorie prowizja naliczana jest w następujący sposób: 1% całkowitej kwoty produktów zakupionych w kategorii „Portfele Sprzętowe” + 3% od całkowitej kwoty pozostałych produktów (z wyłączeniem kosztów wysyłki)
  5. Prowizje nie są naliczane dla kont mających status „Hurtownika”. 
  6. Prowizja zostanie naliczona Użytkownikowi w momencie zmiany statusu Realizacji zamówienia na "Dostarczone".
  7. Informacje o wysokości należnej prowizji znajdują się, po zalogowaniu na stronie www.FlyingAtom.Gold, w zakładce Moje konto - Konto partnera.
 5. Wypłaty prowizji
  1. Płatności będą dokonywane na konto Użytkownika wskazane w zakładce Moje konto partnera - Sposób płatności.
  2. Płatności będą dokonywane w walucie PLN - minimalna jednorazowa kwota do wypłaty jest to 50 PLN. Wypłata prowizji będzie realizowana do 15 dnia kolejnego miesiąca, od dnia zlecenia wypłaty przez Użytkownika.
  3. Użytkownik jest uprawniony do dożywotniego pobierania prowizji od wszystkich zakupów poleconego przez siebie Klienta w sklepie FlyingAtom.Shop, póki pozostaje aktywnym Użytkownikiem.
  4. W celu wypłaty prowizji Użytkownik obowiązany jest złożyć dyspozycje wypłaty za pośrednictwem swojego konta, a także wypełnić Rachunek będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
  5. Rachunek należy wysłać na adres mailowy: platnosci@flyingatom.shop. Wzór wypełnienia rachunku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  6. Zachowanie oryginału Rachunku należy do właściwości Użytkownika - Flyingatom.Shop nie ponosi odpowiedzialności za jego niezachowanie. Kopia Rachunku wysłana na adres mailowy jest przechowywana przez okres 24 miesięcy od chwili otrzymania na maila. W celu udostępnienia kopii Rachunku należy skontaktować się z Flyingatom.Shop za pośrednictwem maila lub infolinii.
 6. Zasady udziału w Programie Partnerskim i rezygnacja z uczestnictwa
  1. Przynależność do Programu rozpoczyna się potwierdzeniem przyjęcia w poczet Użytkowników, które Użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji w Programie adres mailowy.
  2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. FlyingAtom.Shop ma prawo wykluczenia Użytkownika z Programu bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli Użytkownik łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.
  3. Użytkownik jest uprawniony do niewypłaconych prowizji z okresu uczestnictwa w Programie, nie jest jednak uprawniony do żadnych prowizji naliczonych po wykluczeniu go z Programu.
  4. FlyingAtom.Shop ma prawo wykluczyć Użytkownika z Programu, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności zawarte w par. I pkt 2)
 7. Relacje wzajemne stron
  1. FlyingAtom.Shop i Użytkownik stanowią niezależne Strony i żaden z zapisów tego Regulaminu nie ustanawia między nimi relacji partnerstwa, franczyzy, przedstawicielstwa ani stosunku pracy.
  2. Użytkownik nie ma uprawnień do czynienia ani przyjmowania żadnych propozycji w imieniu FlyingAtom.Shop
  3. FlyingAtom.Shop nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozliczeń podatkowych powstałych po stronie Użytkownika z tytułu partycypacji w niniejszym Programie - Użytkownik wypełnia obowiązek podatkowy we własnym zakresie.
 8. Gwarancje
  1. FlyingAtom.Shop nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów występujących na stronie www.FlyingAtom.Shop.
 9. Obowiązujące prawo
  1. Wszystkie spory dotyczące niniejszego Programu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
  2. Zgłaszając aplikację do Programu, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na sklep@flyingatom.shop